Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er Badminton Københavns højeste myndighed. Repræsentantskabet består af kredsens bestyrelse samt en repræsentant for hver klubs påbegyndte 100 medlemmer, dog max. 3 pr. klub, beregnet efter det senest af klubberne opgivne medlemstal.

Badminton København afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 15. maj.

Repræsentskabets beføjelser er beskrevet i §15 i Badminton Københavns love.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk